Preiļu pašvaldība izvēlas finansiāli lietderīgāko variantu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Preiļu novada domes 27. novembra sēdē deputāti izskatīja jautājumu par Preiļu novada pašvaldības plānoto infrastruktūras risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu – grupu dzīvokļu – izveidei. Deputāti nolēma mainīt iepriekš noteikto  jaunizveidojamā objekta atrašanās vietu un grupu dzīvokļus 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem izbūvēt Preiļu pagasta Līčos, Jaunatnes ielā 1. Saskaņā ar 2018. gada 22. marta domes sēdes lēmumu grupu dzīvokļu izbūve bija paredzēta Preiļu pilsētā, A.Paulāna ielā 1a.

Veicot detalizētāku aprēķinu par plānotajām būvniecības darbu izmaksām, pamatojoties uz būvvaldes atzinumu par ēkas piemērotību plānotajam pakalpojumam, kā arī iespēju nākotnē nodrošināt sabiedrībā balstītā pakalpojuma ilgtspēju, tika secināts, ka Preiļu novada pašvaldībā sākotnēji plānotā sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājuma ieviešanā ir radušies būtiski šķēršļi. Izrādījās, ka nav iespējama Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānā iekļautā Preiļu novada pašvaldības infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošana noteiktajā adresē.

Pirms diviem gadiem sociālā pakalpojuma “grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem” infrastruktūras izveides izmaksas bija plānotas 600 EUR uz vienu kvadrātmetru, ko arī varēja īstenot, piesaistot pašvaldības līdzfinansējumu. Tagad, pamatojoties uz Preiļu novada domes Tehniskās daļas speciālistu prognozēm,   darbu izmaksas pieaugtu līdz 1000 EUR uz vienu kvadrātmetru, kas ievērojami pārsniedz pieejamos līdzekļus projekta ietvaros.

Līdz ar to DI plānā iekļautajā infrastruktūras objektā, A.Paulāna iela 1a, Preiļos, kuram ir divi stāvi, pieejamais ERAF finansējums segtu tikai ēkas viena stāva izbūves izmaksas. Ēkai A.Paulāna ielā 1a nepieciešama cokola, fasādes, bēniņu pārseguma siltināšana, arī jumta seguma nomaiņa, kas būtiski sadārdzina objekta pārbūves izmaksas.

Pakalpojuma izveide adresē Jaunatnes iela 1, Preiļu pagasta Līčos, ir finansiāli lietderīgāka, jo ēkā jau ir izbūvēts lifts, tādējādi neprasot papildus finanšu līdzekļus vides pieejamības prasību nodrošināšanai. Jaunais risinājums arī ļaus pašvaldībai pieejamo finanšu resursu ietvaros nodrošināt pakalpojuma sniegšanu ar esošajiem cilvēkresursiem.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars atzina: “Sākotnēji bija doma, ka grupu dzīvokļi varētu būt pilsētas teritorijā, kur personām nelielā attālumā no dzīves vietas būtu pieejama visa nepieciešamā infrastruktūra. Pirms diviem gadiem būvnieki bija gatavi par plānotajiem līdzekļiem pārbūvēt objektu atbilstoši tā nepieciešamajām vajadzībām. Divu gadu laikā cenas būvniecībā ir kāpušas, par paredzēto finansējumu projektu realizēt nav iespējams, tāpēc bija nepieciešams meklēt citu variantu. Šobrīd šāda projekta realizācijas iespēja ir atrasta. Saskaņā ar aprēķiniem samazināsies būvniecības izmaksas, un pašvaldība netiks apgrūtināta ar papildus kredītsaistībām. Turklāt lielāko finansējuma daļu būs iespēja ieguldīt jau sniedzamā pakalpojuma Dienas aprūpes centrā pilnveidošanai – teritorijas labiekārtošanai un nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu iegādei cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem“.

Labklājības pārvaldes vadība arī atzīst, ka minētie grozījumi neatstās ietekmi uz plānotajām izmaksām, projekta iznākuma un rezultāta rādītājiem, kā arī laika grafiku. Tika norādīts, ka pakalpojuma īstenošanai mainītajā infrastruktūras objektā jau šobrīd ir pieejami nepieciešamie personāla resursi un tiks nodrošināta pakalpojuma ilgtspēja.

Projektu tiek plānots realizēt, iesniedzot projektu iesniegumu SAM 9.3.1.1 pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību Preiļu novadā.