Preiļos būvēs veselības un rekreācijas kompleksu

Šī gada 1. augustā tika parakstīta Vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi par SAM 3.3.1. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2. kārtas projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/043 “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība” īstenošanu.  

Projektā paredzēts attīstīt infrastruktūru veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksa Liepājas ielā 46, Preiļos, izveidei. Tas tiks panākts, revitalizējot esošās ēkas, kas šobrīd ir slēgtas un bez ieguldījumiem nevar tikt izmantotas iecerētā mērķa sasniegšanai. Kompleksa izveide radīs iespēju dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai: viesmīlība, ēdināšana, rekreācijas un aktīvās atpūtas pakalpojumi, SPA un baseina pakalpojumi u.c., kas ir nepieciešami gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem.

Projekta rezultātā tiks pārbūvēta Preiļu novada domei piederošā ēka Preiļos Liepājas ielā 46 saskaņā ar izstrādāto tehnisko projektu un tiks radītās 18 darba vietas. Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 295 324,00 EUR, ERAF finansējums sastāda 1 033 867,71 EUR, pašvaldības finansējums – 145 724,25 EUR, tai skaitā valsts dotācija pašvaldībām 48 574,75 EUR. Projekta ilgums – 27 mēneši.

Projekta galvenais mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši Preiļu novada attīstības programmā noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

Projekta konkrētais mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi, radīt jaunas darba vietas, veicināt investīciju piesaisti Preiļu novadā, veicot degradētās teritorijas revitalizāciju naktsmītņu nodrošināšanas, tūrisma, veselības veicināšanas, citu dažādu uzņēmējdarbības aktivitāšu attīstībai.

Sanita Meļko, projektu vadītāja