Pieredzes apmaiņas pasākumi Latgales pašvaldību pārstāvjiem maijā

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos. Tie norisināsies 2018. gada 15. un 16. maijā Ludzā, kā arī 2018. gada 22. un 23. maijā Līvānos.

Galvenais uzsvars pasākumos tiks likts uz iespēju savstarpēji apzināt klātesošo pašvaldību līdzšinējo pieredzi par ietvertajām tēmām, kā arī skaidri apzināties dažādās vajadzības un jomas efektivitātes celšanas plānošanai. Pieredzes apmaiņas pasākumos aptvertais tiks ņemts par pamatu turpmāko projekta daļu pilnveidošanai, interesējošākās tēmas padziļināti apskatot 10 apmācību dienu lekciju ciklā. Lai pieredzes apmaiņa būtu produktīvāka, aicinām dalībniekus jau iepriekš apzināt galvenās jomas pārstāvētās pašvaldības darbā, kas varētu būt efektivizācijai aktuālākie punkti. Šo jomu apzināšanās ļaus veidot gan produktīvākas diskusijas starp klātesošajiem, gan sagatavot pilnvērtīgāku programmu 10 apmācību dienu lekciju ciklam projekta turpinājumā.

Pasākuma programma 15.05.2018 Ludzā

Pasākuma programma 16.05.2018 Ludzā

Pasākuma programma 22.05.2018 Līvānos

Pasākuma programma 23.05.2018 Līvānos

Katrai pasākuma norises dienai ir noteikts dalībnieku loks no tuvākajām pašvaldībām, ko vēlamies aicināt piedalīties: 15. un 22. maijā tiek aicināts vadības līmenis (pašvaldību vadītāji, vietnieki, izpilddirektori, pašvaldības iestāžu vadītāji, nodaļu/departamentu vadītāji, pagasta pārvalžu vadītāji u.c.), savukārt 16. un 23. maijā tiek aicināti piedalīties pašvaldību darbinieki, kam ir tiešā saskarsme ar pašvaldības mērķauditorijām (t.sk. iedzīvotājiem).

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana.

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.