Pašvaldību pārstāvji piedalās apmācībās par klientu grupām un partnerību

2018. gada 10. un 11. jūlijā Aglonas novada pašvaldības jauniešu centrā “Strops” norisinājās apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” piektā un sestā diena, kurās galvenās tēmas bija pašvaldību klientu grupas un partnerības stratēģiskā nozīme pašvaldību darbā.

10. jūlijā tika runāts par pašvaldības klientu grupām, kas pašvaldību gadījumā ir esošie un potenciālie pašvaldības iedzīvotāji. Viens no LEAN vadības sistēmas pamatprincipiem ir uz klientu vērstu pakalpojumu kvalitāte, tādēļ tika analizēts, ko vēlas klients 21. gadsimtā un ar kādām metodēm iespējams noturēt esošos klientus un piesaistīt jaunus. Dalībniekiem tika dots uzdevums, balstoties reālām iespējām katrā pašvaldībā, raksturot savu iespējamo iedzīvotāju, kā arī izvērtēt, kādi resursi pieejami pašvaldībai, kas spētu tai piesaistīt jaunus iedzīvotājus.

11. jūlija tēma bija partnerības stratēģiskā nozīme pašvaldības mērķu sasniegšanā. Dalībnieki apsprieda to, kādi sadarbības partneri pašvaldībām ir šobrīd un ar kādu mērķi   tiek sekmēta dažāda veida sadarbība, piemēram, sadarbība informācijas un zināšanu pārvaldībā, tehnoloģiju apgūšanā un citās jomās. Tāpat tika pārrunāti neparastākās sadarbības piemēri un dažādu iedzīvotāju grupu iesaiste pašvaldības darbā.

Prezentācija 10.07.2018

Prezentācija 11.07.2018

Dalībnieki guva izpratni par LEAN sistēmas principiem klientu piesaistē un partnerības attīstībā, un, kā atzina paši dalībnieki, apmācības ir lieliska iespēja iepazīsties ar citu pašvaldību kolēģu pieredzi un pārdomāt savas iespējas un rast idejas, ko ieviest un pilnveidot turpmāk.

 

Pasākums tika īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.