Pašvaldību pārstāvji apmeklēja apmācības par LEAN sistēmas rīkiem un procesu optimizāciju

2018. gada 18. un 19. jūlijā Preiļu novada kultūras centrā norisinājās apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” septītā un astotā diena. Apmācībās tika aplūkotas tēmas par LEAN vadības sistēmas rīkiem un to pielietojumu ikdienas darbā, kā arī procesu optimizācijas metodēm un informācijas tehnoloģiju iespēju pielietošanu darba efektivizācijai pašvaldībās.

18. jūlijā dalībnieki tika iepazīstināti ar LEAN sistēmas rīkiem, kas palīdz optimizēt ikdienas darbu, atvieglojot darba procesa plūsmu un uzlabojot laika plānošanu. LEAN administrācijas darbības pamatā ir izvairīšanās no zaudējumiem, stabila ražošanas jeb darba vide un klienti kā galvenais ražošanas jeb pakalpojumu sniegšanas dzinējspēks. Lai izprastu to, cik būtiski ir standartizēt un sistematizēt komandas un individuālo darbu pašvaldībās, apmācību dalībnieki tika aicināti veikt uzdevumus grupās, kas atspoguļoja to, ka ar dažādām metodēm un darba organizāciju ir iespējams dažādas kvalitātes rezultāts.

19. jūlijā galvenā tēma bija saistīta ar to, kā novērst zaudējumus jeb iespējamos trūkumus ikdienas darbā, identificējot tos un veicot procesu kartēšanu. Dalībnieki veidoja darba grupas, konstatēja konkrētus apspriežamos jautājumus un noteiktā secībā meklēja iespējamos risinājumus. Galvenais mērķis šāda veida grupu darbam bija meklēt realizējamus un praktiskus risinājumus, balstoties uz Kaizen filozofiju, kuras pamatā ir visu darbinieku iesaiste uzlabojumu veikšanā.

Prezentācija 18.07.2018

Prezentācija 19.07.2018

Līdz šim 10 dienu apmācību ciklā “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” tika aplūkotas dažādas ar LEAN vadības sistēmu saistītas tēmas. Apmācību cikla pēdējās divās dienās 1. un 2. augustā tiks aplūkotas tēmas par pašvaldības darba izvērtējumu un iespējamajiem uzlabojumiem, kā arī kopsavilkumā apskatīti galvenie LEAN vadības sistēmas pamatprincipi.

Apmācības tiek īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.