Pašvaldības varēs uzsākt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi Latgalē

Saskaņā ar apstiprināto DI plānu Latgales pašvaldības varēs uzsākt ERAF finansējuma apguvi sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei un veidot savās teritorijās ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Latgales reģiona deinstitucionalizācijas plāns  ir attīstības plānošanas dokuments, kura galvenais uzdevums ir plānot optimālu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Latgales pašvaldībās, lai nodrošinātu sava reģiona iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai un novērstu personu nokļūšanu institūcijās. Galvenās mērķa grupas ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni sociālās aprūpes centros un bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

Jau tuvākajā laikā Latgales pašvaldības saņems uzaicinājumus iesniegt projektu iesniegumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlasei, lai veidotu nepieciešamo infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai.

Latgalē infrastruktūru attīstīs 17 no 19 pašvaldībām, kas iesaistījušās DI projektā. Plānots, ka Latgalē cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem tiks izveidoti 140 grupu dzīvokļu, 216 vietas dienas aprūpes centros un 123 vietas specializētajās darbnīcās. Savukārt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pēc projektu īstenošanas būs pieejamas 92 vietas dienas aprūpes centros (Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Rugāju novados, Daugavpils un Rēzeknes pilsētās), vairāk kā 200 bērniem būs iespēja saņemt pakalpojumus sociālās rehabilitācijas centros (Balvu, Aglonas, Daugavpils, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Viļānu, Viļakas novados, Daugavpils un Rēzeknes pilsētās), tiks izveidotas 6 “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanas vietas (Daugavpilī). Savukārt Daugavpils, Krāslavas novados, Daugavpilī un Rēzeknē veidos ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības, kopumā 52 vietas, kā arī Daugavpils, Rēzeknes novados un Daugavpils un Rēzeknes pilsētās izveidos 34 jauniešu mājas pakalpojuma vietas.

Ar deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020. gadam iespējams iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.lpr.gov.lv, sadaļā Deinstitucionalizācija Latgalē pie aktualitātēm– lpr.gov.lv/lv/2018/apstiprinats-latgales-planosanas-regiona-deinstitucionalizacijas-plans-2017-2020-gadam/#.W9Arz2gzaiM

Vēršam uzmanību, ka jau šobrīd projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros pieejams finansējums dažādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu apmaksai. Par to aicinām interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

 

Informāciju sagatavoja: Oskars Zuģickis, Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, tālr.: 65423801, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv