Pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācībās par LEAN sistēmas rīkiem un procesu optimizāciju

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” septītajā un astotajā apmācību dienā, kas norisināsies 2018. gada 18. un 19. jūlijā Preiļu novada kultūras centrā.

18. jūlijā tiks aplūkotas tēmas par LEAN vadības sistēmas rīkiem un to pielietojumu ikdienas darbā, lai atvieglotu darba procesus un uzlabotu laika plānošanu, savukārt otrajā dienā – 19. jūlijā – galvenās tēmas būs procesu optimizācijas metodes un informācijas tehnoloģiju iespēju pielietošana  darba efektivizācijai pašvaldībās. LEAN vadības sistēmas pamatmērķis ir ar minimāliem resursiem sasniegt optimālu rezultātu, sekojot noteiktai stratēģijai.

Programma 18.07.2018

Programma 19.07.2018

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 12. jūlijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.