Noslēdzies apmācību cikls “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās”

2018. gada 1. un 2. augustā Rēzeknes pilsētas domē norisinājās apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” devītā un desmitā diena. Apmācību pēdējās dienas tika veltītas apmācību tēmu kopsavilkumam, pašvaldības darba izvērtējumam un iespējamajiem uzlabojumiem.

1. augusta prezentācijā tika apkopotas galvenās apmācībās izskatītās tēmas par LEAN vadības sistēmas pamatprincipiem, cilvēkresursiem LEAN sistēmā, kvalitatīvu procesu vadību un menedžmenta nozīmi, savukārt 2. augustā – apmācību cikla noslēdzošajā dienā – dalībnieki veica pašvaldības darba izvērtējumu, vadoties pēc vairākiem kritērijiem, kas ietekmē pašvaldības darba efektivitāti (piemēram, stratēģijas, procesu norises, cilvēkresursu u.c. kritēriju izvērtējums).

Kā atzina dalībnieki, apmācības un iepazīšanās ar LEAN vadības sistēmu ļāvusi uz savu ikdienu palūkoties citādāk un rosinājusi veikt, iespējams, nelielus, bet svarīgus uzlabojumus, kas optimizētu procesus un pašiem pašvaldību darbiniekiem atvieglotu ikdienā veicamo darbu.

Prezentācija 01.08.2018

Prezentācija 02.08.2018

10 dienu apmācību cikls tika realizēts ar mērķi nodrošināt praktiskas apmācības Latgales plānošanas reģiona pašvaldību darbiniekiem, kurās, balstoties uz LEAN vadības sistēmas pamatprincipiem, tika aplūkotas dažādas ar pašvaldību darbu saistītas tēmas: pašvaldības tēla veidošana, izpratnes veicināšana par uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu kvalitāte, sūdzību risināšana, stresa un konfliktu vadība, personāla efektivitāte, LEAN vadības sistēmas rīku pielietošana u.c.

Apmācības tika īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.