Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Uzraudzības komisija atbalsta jaunu ieguldījumu projektu

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Uzraudzības komisija, izskatot SIA “Lattex D” iesniegto pieteikumu par Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusa piešķiršanu un plānotā ieguldījumu projekta “Ražosanas iekārtu iegāde” īstenošanu, šā gada 26.septembrī nolēma piešķirt SIA “Lattex D” Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu, kā arī nolēma slēgt līgumu par ieguldījumu veikšanu plānotā projekta realizācijai par kopējo summu EUR 20 144, ko Latgales SEZ kapitālsabiedrība īstenos 2018.gadā laika posmā no 26.septembra līdz 30.decembrim. 

 “Latgales SEZ izveidošanas mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. No Latgales SEZ darbības pirmsākumiem par investīcijām tās teritorijā ir noslēgti 14 līgumi 3,7 milj EUR ieguldījumu apmērā. Realizējot visus minētos ieguldījumu projektus, tiek plānots izveidot 116 jaunas darba vietas, kas Latgales reģionam ir būtisks rādītājs.Uzņēmēju līdzšinējā interese par Latgales SEZ parāda, ka savulaik valdībai atbalstot Latgales SEZ izveidošanu ir bijis nozīmīgs un pareizs solis, kas jau nes reģionam ekonomisko pienesumu,” atzīmē Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

SIA “Lattex D” ir viens no lielākajiem šūšanas uzņēmumiem Daugavpilī, kas darbojas jau deviņus gadus. Lēmums par pilnīgi jaunu modernu iekārtu iegādi tika pieņemts, jo uzņēmumā liela uzmanība tiek pievērsta esošo ražošanas iekārtu modernizācijai, kas ļautu palielināt ražošanas jaudu un attiecīgi pārdošanas apmēra pieaugumu, samazinot ražošanas izmaksas un paaugstinot produkcijas kvalitāti.

Uzņēmums aktīvi darbojas arī Daugavpils novadā Randenē. Šī gada 20.jūnijā tika svinīgi parakstīts nomas tiesību līgums starp Daugavpils novada domi un SIA “Lattex D” par renovēto ražošanas telpu iznomāšanu Dārza ielā 57, Randenē, Kalkūnes pagastā, kur 2018.gada septembrī sāka darbību jauns SIA “Lattex D” šūšanas cehs.

Kā iepriekš tika ziņots, uzņēmums nomas tiesību izsoles rezultātā, kļuva par uzvarētāju renovēto ražošanas telpu iznomāšanai Dārza ielā 57, Randenē, Kalkūnes pagastā. Telpas tika renovētas,  realizējot rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam  projektu  Nr.5.6.2.0/17/I/003  “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētājām attīstības programmām”  III kārtas, jeb tā saucamās Latgales programmas ietvaros. Šobrīd jaunajā šūšanas cehā tiek nodarbināti 10 strādnieki, bet līdz 2022.gadam tiks izveidotas vēl 30 jaunas darba vietas.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks uzsver: “Latgales programma un Latgales SEZ kā atbalsta instruments ir papildus priekšrocība uzņēmējiem, kas vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību Latgales reģionā. Latgales pašvaldības ir atvērtas jaunām idejām, uzņēmēju aktivitātēm un investīciju piesaistei, lai kopīgiem spēkiem radītu jaunas darbavietas iedzīvotājiem un celtu reģiona labklājību kopumā.”