Latgales Sociālo dienestu vadītāji tikās ar LPR speciālistiem DI jautājumos

Latgales plānošanas reģions šī gada 19.janvārī Rēzeknes novada domē DI* projekta ietvaros pašvaldību Sociālo dienestu vadītājus un citus interesentus aicināja piedalīties informatīvajā sanāksmē par sociālo pakalpojumu organizēšanu un sniegšanas kārtību.

Sanāksmes laikā DI projekta vadības grupa piecu cilvēku sastāvā ar sadarbības partneriem diskutēja par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), sociālo pakalpojumu organizēšanas kārtību gadījumos, ja pakalpojumus personām nodrošina pašvaldības vai to izveidoti sociālo pakalpojumu sniedzēji un gadījumos, ja sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pašvaldība iepērk saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Tāpat diskutēts tika par dažādiem ar projekta īstenošanu saistītiem jautājumiem, piemēram, atskaitīšanās kārtību kompensāciju par sniegtajiem pakalpojumiem saņemšanai, DI aktualitātes un pašvaldību problēmjautājumi deinstitucionalizācijas procesā u.c.

* – “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”