Latgales plānošanas reģions tiekas ar projekta LLI-402 “risk-free” partneriem

2018. gada 26. novembrī Visaginas pašvaldības administrācija pie sevis uzņēma projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” “risk-free” partnerus: Latgales plānošanas reģionu, Latgales reģiona attīstības aģentūru un Ignalinas Kultūras un sporta centru. Pirmās projektu ieviešanas grupas tikšanās mērķis bija atskatīties uz paveikto pirmajā periodā un saplānot otrā perioda aktivitātes un budžeta izpildi.

Tikšanās laikā projekta partneri devās apskatīt arī potenciālās projekta pasākumu norises vietas kapacitātes stiprināšanas pasākumu – apmācību norisei personām no Latvijas un Lietuvas, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, un starptautiskās ielu sporta sacensību organizēšanas vietu. Visaginas pašvaldības administrācijas pārstāvji parādīja, kā noris darbs Visaginas bērnu un jauniešu atvērtajos centros, kurus apmeklē arī riska grupas bērni un jaunieši.

Jau 2018. gada decembrī Latgales reģiona, Visaginas un Ignalinas pašvaldību speciālisti pulcēsies uz apmācībām, lai izprastu, kā izmantot sportu riska grupas bērnu un jauniešu integrācijai sabiedrībā. Detalizēta informācija par to vēl sekos.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 750 973,98 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 638 327,88 EUR. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informācijai:

Latgales plānošanas reģiona Projekta vadītāja

Iluta Kriškijāne, iluta.kriskijane@lpr.gov.lv