Latgales pašvaldību pārstāvji devās pieredzes apmaiņā uz Lietuvu

Projekta LLI-59 “Open Leadership” ietvaros 2018. gada 24. un 25. jūlijā Latgales pašvaldību pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu, lai tiktos ar Utenas un Anīkšču kultūras organizāciju un iestāžu darbiniekiem.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis bija sekmēt sadarbību starp Latgales un Lietuvas Utenas rajona pašvaldībām kultūras jomā. Braucienā piedalījās dalībnieki no Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Riebiņu novada pašvaldībām un no Latgales plānošanas reģiona.

Utenas rajona pašvaldībā dalībnieki tikās ar pašvaldības priekšsēdētāja vietnieku Gintautu Petravičiusu, Stratēģiskās plānošanas un investīciju nodaļas speciālisti Jūrati Brasiūnieni un Kultūras nodaļas vadītāju Jūrati Misiūnieni, kas iepazīstināja dalībniekus ar jaunākajiem Utenas rajona projektiem kultūras un tūrisma jomā, kā arī uzsvēra Utenas un Latgales plānošanas reģiona pilsētu līdzšinējo un tālāko sadarbību.

Vizīte Utenā turpinājās ar Utenas novadpētniecības muzeja un tā filiāles Brīvības cīņu muzeja ekspozīcijas apmeklējumu. Utenas novadpētniecības muzeja direktore Lilija Jovarienė pastāstīja par muzeju sadarbību ar citām kultūras iestādēm un pašvaldībām, iepazīstināja ar plānotajiem projektiem un jaunākajām ekspozīcijām, savukārt savu mūža darbu un keramikas muzeja kolekciju izrādīja dzīvesprieka un enerģijas pilnais keramiķis Vitauts Valiušis. Dalībnieki viesojās arī Utenas bibliotēkā un radošo industriju centrā “Taurapilis”, kurā centra direktore Irina Šeršniova pastāstīja par radošo industriju centra darbību un piedāvātajām iespējām, kā arī izrādīja centra rezidentu darbnīcas.

Anīkščos par kultūras iestāžu un citu struktūru sadarbību kultūras un tūrisma jomā pastāstīja Tūrisma un kultūras projektu vadītāja Audrone Pajarskiene, uzsverot, ka galvenā Anīkšču pilsētas veiksmes atslēga kultūras un tūrisma jomas attīstībā ir savstarpēja sadarbība, atvērtība jaunām idejām un organizēto pasākumu un aktivitāšu daudzveidība. Vizīte turpinājās ar Anīkšču pilsētas centrālā kultūrvēsturiskā objekta – Sv. Apustuļa evaņģēlista Mateja baznīcas – skatu laukuma apmeklējumu.

Latgales pašvaldību pārstāvji Anīkščos apmeklēja arī Eņģeļu muzeja ekspozīciju un neparasto dzejnieka un bīskapa Antana Baranauska klētiņu -memoriālo muzeju, kas veltīts Lietuvas zināmākā literatūras darba, poēmas “Anīkšču sils” autoram. Vizītes laikā tika apmeklēta arī mūsdienīgā Anīkšču bibliotēka, kas pilda ne vien bibliotēkas funkcijas, bet kalpo arī kā nozīmīga kultūras notikumu norises vieta. Brauciens noslēdzās ar Anīkšču kultūras centra un Anīkšču mākslas inkubatora apmeklējumu.

Pieredzes apmaiņas pasākuma programmas daudzveidība pašvaldības pārstāvjiem ļāva gūt vērtīgu pieredzi kultūras un tūrisma jomā, lai jauniegūtos iespaidus un zināšanas pielietotu savas pašvaldības darbā un arī turpmāk veicinātu sadarbību ar kaimiņvalsts pašvaldībām.

 

Pieredzes apmaiņas pasākums tika īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.