Latgales pašvaldību pārstāvji dalījās savā pieredzē par procesu organizēšanu

Četras dienas – 2018. gada 15., 16., 22. un 23. maijā – Latgales plānošanas reģiona pašvaldības sanāca kopā, lai ne tikai dalītos savā pieredzē par darba procesu organizēšanu pašvaldībās, bet arī uzzinātu par LEAN vadības sistēmas principiem un to pielietošanu ikdienas darbā.

Galvenais uzsvars pasākumu programmā tika likts uz pašvaldību līdzšinējās pieredzes apzināšanu – kas ir galvenie šķēršļi efektīvākas darbības organizēšanā, balstoties uz pašvaldību pārstāvju novērojumiem. Pasākumu moderatore arī mudināja pašvaldības pārdomāt, kā ar esošajiem resursiem varētu paātrināt veicamo procesu norisi, tos pielāgojot darbinieku vajadzībām.

Prezentācija

Pasākumā piedalījās 15 pašvaldības – Aglonas, Baltinavas, Balvu, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Rēzeknes, Viļānu un Zilupes novadu, Daugavpils un Rēzeknes pilsētu pašvaldības, kā arī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji. Izvērtējot pasākumus, viņi atzina, ka šādas kopā sanākšanas ir būtiskas, tā kā ir iespējams uzzināt, kā kaimiņu pašvaldības risina dažādām mērķa grupām svarīgus jautājumus, kas arī liek domāt par to, kādas idejas var aizgūt, lai uzlabotu esošās sistēmas savā pašvaldībā.

Jau 5. jūnijā pašvaldības tiek aicinātas piedalīties starptautiskās apmācībās – pieredzes apmaiņas pasākumā tūrisma jomā ar Lietuvas pašvaldībām Daugavpilī. Savukārt 6. jūnijā tiks uzsākts 10 dienu apmācību cikls par pašvaldībām tik nozīmīgām tēmām: personāla efektivitāte, vadības procesi, darba izvērtēšana un optimizācijas iespējas un citas tēmas, tos vērtējot arī LEAN vadības sistēmas kontekstā. Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktualitātēm Latgales plānošanas reģiona mājas lapā.

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.