Latgales pašvaldību darbinieki piedalās apmācībās par cilvēkresursiem

2018. gada 27. un 28. jūnijā Riebiņu novada kultūras centrā norisinājās apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” trešā un ceturtā apmācību diena, kurā tika skatītas tēmas par cilvēkresursiem pašvaldībās, to attīstību un optimizāciju. Apmācībās piedalījās Aglonas, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Riebiņu, Viļakas, Viļānu, Vārkavas novada pašvaldības pārstāvji.

Apmācībās uzmanība tika vērsta uz personāla vadību, vispārējo cilvēkresursu politiku pašvaldībās, personāla plānošanu un attīstības koncepciju, kā arī tajās tika diskutēts par 21. gadsimtā pieprasītākajām prasmēm. LEAN vadības sistēma, kuras kontekstā veidots apmācību cikls, paredz, ka katras organizācijas, uzņēmuma vai pašvaldības pamatā ir augstu motivēts personāls, kas nodrošina produktivitāti un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, tādēļ lekcijā tika uzsvērta katra darbinieka vērtība un motivācijas nozīme, lai darbs tiktu veikts pilnvērtīgi un efektīvi.

Cilvēkresursu otrajā lekcijā dalībnieki tika iepazīstināti ar iespējamajiem optimizācijas veidiem un rezultatīvas cilvēkresursu politikas veidošanu. Tāpat dalībnieki izmēģināja novadīt koučinga sesiju, motivējot kolēģus sasniegt konkrētu mērķi un izstrādājot iespējamos risinājumus mērķa sasniegšanā. Lai izprastu un izvērtētu komandas saliedēšanas lomu, dalībnieki tika aicināti veikt dažādus komandas uzdevumus. Viens no tiem prasīja uzdrīkstēšanos un saskaņotu komandas darbu, jo uzdevums, kas paredzēja nonākt līdz ārpus telpām esošajam galamērķim, tika veikts ar aizvērtām acīm.

27. jūnija lekcija

28. jūnija lekcija

Dalībnieki atzina, ka aizvadītas aizraujošas un vērtīgas apmācību dienas, uzzinot teoriju par cilvēkresursu pilnveidi un attīstību, iepazīstot kolēģu pieredzi dažādās Latgales pašvaldībās un daloties ar kolēģiem savā pieredzē, kā arī veicot komandas saliedēšanas uzdevumus.

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.