Latgales pašvaldības piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Kurzemē un Zemgalē

2018. gada 12. – 13. jūnijā un 19. – 20. jūnijā Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji viesojās Jelgavas un Liepājas pašvaldībās un to iestādēs. Pieredzes apmaiņā piedalījās Aglonas, Balvu, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu novada pašvaldības un Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāvji.

Pasākumu mērķis bija stiprināt starpreģionu sadarbību un iepazīt Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionu un pašvaldību pieredzi efektīvākā pārvaldības darba nodrošināšanā, pielietojot LEAN vadības sistēmas pamatprincipus un metodes.

Lai uzzinātu, kā LEAN vadības sistēma tiek realizēta praktiski, dalībnieki apmeklēja Jelgavas tipogrāfiju, kurā tipogrāfijas valdes priekšsēdētājs Māris Matrevics un grāmatvede Inese Survila iepazīstināja ar tipogrāfijas darbību un jaunievedumiem uzņēmuma darba organizēšanā pēc LEAN sistēmas ieviešanas. Ar aktuālajiem Zemgales reģiona projektiem iepazīstināja Zemgales plānošanas reģiona darbinieki – uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris Pauliņš, projektu vadītāja Anna Builo -Hoļme,  attīstības nodaļas vadītāja Dace Vilmane un sabiedriskā transporta un autoceļu attīstības nodaļas vadītāja Alda Ērmane. Par Jelgavas kultūras un tūrisma notikumiem stāstīja Jelgavas kultūras pārvaldes darbinieki, savukārt Jelgavu kā “viedo pilsētu” prezentēja Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gints Reinsons, uzsverot sasaisti starp informācijas tehnoloģijām un pilsētas pārvaldību.

Liepājā reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa prezentēja Liepājas pilsētas tūrisma plānu, Liepājas teātra valdes loceklis Herberts Laukšteins atklāja Liepājas teātra attīstības veiksmes stāstu, bet ar iedvesmojošu pieredzi un organizācijas sniegto atbalstu jauniešu ideju realizēšanā dalībniekus iepazīstināja Liepājas “Jauniešu mājas” vadītāja Inga Laugale un projektu vadītāja Līva Kupfere. Liepājas domes Attīstības pārvaldes darbinieki – pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols, stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Aiga Kļaveniece, ekspertes stratēģiskās plānošanas jautājumos Inguna Tomsone un Kristīne Zīle – prezentēja Liepājas pilsētas attīstības plāna izstrādi un realizāciju, kā arī aicināja dalīties ar pieredzi attīstības plānošanā Latgales pašvaldību pārstāvjus. Ar Liepājas logotipa, mājas lapas un vienota tūrisma un mārketinga plāna izveidi un realizāciju iepazīstināja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne. Pasākumu noslēgumā dalībnieki apmeklēja Liepājas karaostas cietumu, kurā biedrības “Karaostas glābšanas biedrība” vadītāja Monta Krafte pastāstīja par viņas vadītās biedrības stratēģiju tūristu piesaistē.

Kopumā vērtējot, pieredzes apmaiņas pasākumi sniedza ieskatu Jelgavas un Liepājas pašvaldību un to iestāžu darbā, ļāva iepazīt pieejas, risinājumus, jaunievedumus to darbībā un stiprināja sadarbību starp Latgales un Kurzemes un Zemgales reģioniem.

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.