Konkurss NVO: Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai

Fonds LAIKaMETS nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai izsludina projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām „Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”

Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 mērķis: atklāts projektu konkurss koncepcijas izstrādei par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 uzdevumi:

1) informācijas apkopošana par NVO finansiālo resursu piesaistes iespējām;

2) konceptuāla stratēģiskā plāna sagatavošana NVO finansiālo resursu piesaistei;

3) konceptuālu metožu piedāvājums NVO finansiālo resursu piesaistes stratēģiskā plāna īstenošanai.

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 dalībnieki:

1) LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas;

2) Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums).

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 īstenošanas vieta: faktiskā NVO biroja adrese.

Projektu iesniegšana – laika periodā no 2018. gada 1. jūnija līdz 1. augustam plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikamets@eapn.lv Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi.

Programmā Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 3 mēneši

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfinansējums ne mazāk par 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā.

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 finansējums vienam projektam: 500,00 eiro.

Lēmums par projektu finansēšanu – lēmumu pieņem Fonda padome līdz 2018. gada 1. septembrim, par to informējot katru projekta iesniedzēju. Fonda padomes lēmums nav pārsūdzams.

Programmas Nr. 4.1.1.2-01.06.2018 projekta ziņojums: ziņojums sagatavojams un iesniedzams Fondam 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050. Informācija par biroja darba laiku pa tel. 29664063.

Tuvāk: www.eapn.lv/laikamets/

 

Fonda LAIKaMETS valde