Latgales plānošanas reģions sāk īstenot projektu LLI-402 “risk-free”

2018. gada 26. jūnijā Daugavpilī notika projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) kick-off tikšanās, sanākot kopā visiem četriem projekta partneriem – Latgales plānošanas reģionam, Latgales reģiona attīstības aģentūrai, Visaginas pašvaldības administrācijai un Ignalinas Kultūras un sporta centram.

Tikšanās laikā tika parakstīta partnerības vienošanās ar projekta partneriem par tā īstenošanu, pārrunātas plānotās projekta aktivitātes, kā arī izveidota projekta ieviešanas grupa un diskutēts par uzraudzības komitejas sastāvu.

Projekta mērķis ir veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās.

Projektā ir paredzētas divas galvenās aktivitāšu grupas:

  • atbalsta sistēmas sociālajai integrācijai caur sportu izveidošana,
  • sporta pasākumu ieviešana, tajās iesaistot projekta mērķa grupu.

Plānots līdz pat 2020. gada 31. martam organizēt kapacitātes stiprināšanas pasākumus – apmācības personām, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem, izveidot metodisko materiālu – rokasgrāmatu darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem, organizēt publiski pieejamas sporta aktivitātes, piesaistot arī zināmus sportistus un jauniešus iedvesmojošus cilvēkus, organizēt starptautiskas ielu sporta veidu sacensības bērniem un jauniešiem no Latvijas un Lietuvas Latgales reģionā un Visaginā, kā arī uzlabot sporta infrastruktūru 11 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās un 2 pašvaldībās Lietuvā.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.