Izsludina konkursu finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai

Bebrenes muiža

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izsludina atklātu konkursu, lai saskaņā ar likuma Par kultūras pieminekļu aizsardzību 24.pantu, sniegtu valsts finansiālu atbalstu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un neatliekamai restaurācijai.

Konkursā prioritāti atbalstāma ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana.

Finansējumu piešķir valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekiem/valdītājiem, kuru īpašumā/valdījumā esošais kultūras piemineklis ir pieejams sabiedrības apskatei.

Projektu konkursam var iesniegt Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi un pašvaldības.

2019. gadā finansējums kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai tiks piešķirts divos konkursos ar šādiem projektu pieteikumu iesniegšanas termiņiem:

  • līdz 01.02.2019. uz pirmo konkursu;
  • līdz 30.04.2019. uz otro konkursu.

Plānotais piešķiramā finansējuma apjoms:

  • 1.konkursā: 351 500,
  • 2.konkursā: 175 750.

Pieci procenti no konkursa kārtībā sadalāmā finansējuma – 27 750 Euro, paredzēti ārkārtas neplānotiem glābšanas darbiem sabiedrisko organizāciju īpašumā/valdījumā esošajos valsts un reģionālas nozīmes kultūras pieminekļos, kuru finansēšanas pieteikumus var iesnieggt ārpus konkursa termiņa visa kalendārā gada laikā.

Finansējuma apjoms var mainīties pēc likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” spēkā stāšanās.

Vairāk informācijas iespējams iegūt, sazinoties ar Kultūras mantojuma politikas daļas vadītājas vietnieci Agnesi Rupenheiti, tālr. 67326602, e-pasts: Agnese.Rupenheite@mantojums.lv vai speciālisti Ināru Bulu, tālr 67326602, e-pasts: Inara.Bula@mantojums.lv.

Pielikumi: