Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programma

GENE2018. gada 14. augustā valdība apstiprināja Izglītības u zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā”. Līdz ar ziņojuma apstiprināšanu ir dota atļauja Latvijai īstenot Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE īstenoto programmu.

Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. Finanšu instrumenta kopējais finansējums ir 132 550 eiro, no kuriem 76 000 eiro ir GENE piešķirtais līdzfinansējums un 56 550 eiro – valsts līdzfinansējums.

Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas īstenošanas laikā Latvijā tiks izstrādāti inovatīvi un integrēti mācību materiāli skolēniem un pedagogiem, sekmējot sabiedrības izpratni par attīstības procesiem pasaulē un sasaisti ar Latvijā notiekošo. Programmas ietvaros tiks īstenoti arī pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Projektu konkursu plānots izsludināt 2018. gada septembrī, vienam projektam kopējais pieejamais finansējums ir 5000 – 20000 eiro apmērā Latvijā finanšu instrumenta īstenošana ir īpaši svarīga, jo šobrīd valstī tiek realizēta nozīmīga mācību satura reforma, kuras mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un mācību satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Finanšu instruments sniegs nozīmīgu atbalstu mācību satura reformas procesā, jo sociālā kompetence un ar to saistītā solidaritāte, vienlīdzība, iekļaušana un sadarbība ir vienas no nozīmīgām jaunajā mācību saturā ietvertajām vērtībām.

12.09.Rīgā notiks seminārs par šo projektu konkursu.

Programmu Latvijā īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Globālās izglītības tīklu Eiropā – GENE un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.