Daugavpils un Utenas nodarbinātības speciālisti diskutē par remigrāciju

Šī gada 11. septembrī Lietuvas Utenu teritoriālā nodarbinātības dienesta (Lietuvos darbo birža) speciālisti ieradās pārrobežu sadarbības un pieredzes apmaiņas vizītē pie Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles darbiniekiem. Daudz tika diskutēts arī par remigrācijas procesu Latvijā un Lietuvā.

Semināra laikā tika pārrunāti galvenie bezdarba radītāji Latvijā, Daugavpilī un Latgales reģionā kopumā. Klātesošajiem tika sniegta informācija par ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem, nodarbinātības iespējām. NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka uzsvēra, ka šādām aktivitātēm ir būtiska nozīme bezdarba mazināšanai un bezdarbnieku adaptācijai darba tirgū.

Lietuvas nodarbinātības dienests sniedza informāciju par aktualitātēm un galvenajiem bezdarba statistikas rādītajiem, kā arī par veiksmīgākajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem, īstenotajiem projektiem. Pārrobežu speciālisti diskutēja par ilgstošā bezdarba cēloņiem, problēmjautājumiem un iespējamajiem risinājumiem.

Pasākuma laikā tika runāts par izaicinājumiem Eiropas Savienības darba tirgū un reemigrāciju. Tika uzsvērta EURES loma Latvijas/ Lietuvas valsts piederīgo informēšanā par atgriešanos dzimtenē. NVA Daugavpils filiāles EURES konsultante Agija Mickeviča informēja klātesošos par notikušajiem un plānotajiem EURES pasākumiem reemigrantiem.

Uz semināru tika pieaicināta arī Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska, kura sniedza informāciju par Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojektu “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai”. Ar Lietuvas nodarbinātības speciālistiem tika diskutēts par remigrācijas procesiem Latvijā un Lietuvā, speciālistu atgriešanos dzimtenē. Kā norādīja kaimiņvalsts nodarbinātības dienesta pārstāvji un pieaicinātie eksperti, jau dažus gadus Lietuvas pašvaldībās aktīvi darbojas remigrācijas koordinatori (kopumā 40), kuri rīko dažādas aktivitātes aizbraukušajiem iedzīvotājiem. Utenas pilsētā tiek rīkotas tikšanās ar diasporu, sūtīti aicinājumi uz pilsētas svētkiem, kā arī piedāvāta iespēja kļūt par savas pilsētas vēstnieku ārvalstīs. Vairāk informācijas www.globali.utena.lt.

Semināra ietvaros dalībnieki devās apmeklēt darba devēju Daugavpilī, pēc kā sekoja diskusija par turpmākās sadarbības iespējām un virzieniem.

Informāciju sagatavoja:

Astrīda Leščinska
Latgales plānošanas reģiona
remigrācijas koordinatore
e-pasts:astrida.lescinska@lpr.gov.lv.