Daugavpilī norisinājās apmācības speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem

2018. gada 17. un 18. decembrī Daugavpilī norisinājās apmācības speciālistiem, kas strādā ar riska grupas bērniem un jauniešiem. Tajās piedalījās 22 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Latgales reģionu pārstāvēja Aglonas, Balvu, Ciblas, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas un Viļānu novadu, kā arī Daugavpils pilsētas pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti, bāriņtiesu pārstāvji, sociālie darbinieki, psihologi un vietējo biedrību pārstāvji. Savukārt no Lietuvas piedalījās biedrību pārstāvji un sociālie darbinieki no Visaginas rajona pašvaldības un sporta treneri no Ignalinas rajona pašvaldības.

Šo divu dienu laikā uzsvars tika likts uz riska grupas bērnu un jauniešu labāku iepazīšanu, izmantojot neformālās izglītības metodes, kā arī uz sociāli emocionālo mācīšanos. Dalībnieki arī labprāt dalījās savos labās prakses piemēros, kā šo mērķgrupu iesaistīt tieši ar sporta starpniecību, motivējot viņus iesaistīties veselību uzlabojošās fiziskās aktivitātēs. Otrās apmācību dienas izskaņā dalībnieki atzina, ka laika vienmēr ir par maz, lai spētu izrunāt visus interesējošos jautājumus, taču divās dienās apskatītās tēmas tagad liek pārskatīt savas darba formas un parādā, kā tās varētu uzlabot.

Apmācību lektore Gunta Grīnhofa atzīst: “Latvijā un Lietuvā atbalsta sistēma darbam ar riska grupas jauniešiem šobrīd tikai veidojas, noris diskusijas par atbalsta formām, veidiem un instrumentiem. No tā arī var secināt, ka nepieciešams izstrādāt jaunas pieejas un konceptus darbam ar riska grupas jauniešiem, kuru pamatbāze balstās uz fiziskām aktivitātēm vai sportu. Līdz ar to nozīmīgi ir pilnveidot personu, kuras strādā ar riska grupas jauniešiem, profesionālās kompetences. Tāpat svarīgi ir radīt apstākļus veselīgas, uz attīstību un pilnveidi vērstas personības veidošanai. Būtiski ir organizēt katra jaunieša izaugsmes – mācīšanās procesu atbilstoši viņa vajadzībām, profilam un konkrētā brīža situācijai, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu sociāli emocionālo mācīšanos – izaugsmi.” To var apgūt ne tikai ikdienā strādājot ar mērķgrupu, bet arī uzklausot citu speciālistu pieredzi un daloties – kā tas notika divas dienas Daugavpilī.

Šīs bija pirmās apmācības projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros. 2019. gada pirmajā ceturksnī dalībnieki atkal tiks aicināti sanākt kopā, turpinot darbu pie savu profesionālo kompetenču pilnveidošanas, strādājot ar mērķgrupu. Tas arī ļaus izveidot pārrobežu speciālistu sadarbības tīklu informācijas un labās prakses pieredzes apmaiņai, uzlabojot paveiktā darba kvalitāti. Turklāt, balstoties uz apmācību dalībnieku pieredzi, kā arī analizējot katras pašvaldības darbu ar riska grupas bērniem un jauniešiem, tiks veidots metodiskais materiāls – rokasgrāmata darbam ar riska grupas bērniem un jauniešiem latviešu un lietuviešu valodās.

Projekts LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.