Balvos pulcējas Ziemeļlatgales mājražotāji

LLKC Balvu konsultāciju birojā 17. jūlijā notika informatīvā diena mājražotājiem. Pasākumā piedalījās 25 novadu topošie un esošie mājražotāji. Šī pasākuma mērķis bija apzināt vietējo mājražotāju vajadzības un vēlmes, kā arī informēt par aktualitātēm un piedāvātajām iespējām mājražotājiem.

LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītājs Raivis Maksis klātesošajiem pastāstīja par “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programmu” – gan par mājražotāju grupu konsultācijām, kurās ir iespēja piedalīties vietējiem mājražotājiem, un pieredzes apmaiņas pasākumiem, gan kooperācijas iespējām vietējiem ražotājiem un mājražotājiem, lai spētu veiksmīgāk realizēt produkciju. Raivis informēja par labajiem Latvijas piemēriem kooperēšanās jomā, aicinot ražotājus par to domāt. Tika atgādināts par iespēju piedalīties izstādē “Rīga Food”, kura paver iespējas mājražotājiem popularizēt savu produkciju, iepazīties ar nozaru profesionāļiem, rast jaunus sadarbības kontaktus, kā arī jaunas idejas turpmākai attīstībai.

Ineta Bordāne no Balvu novada pašvaldības Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra iepazīstināja klātesošos ar ideju par tūrismu kā papildinājumu mājražošanai un amatniecībai, iesakot sadarboties reģiona uzņēmējiem kopēja tūrisma piedāvājuma veidošanā. Viņa informēja arī par TIC piedāvāto informatīvo un konsultatīvo atbalstu, iespējām piedalīties tūrisma nozares semināros, mācībās un citos pasākumos. Tika atgādināts par ikmēneša tirgošanās iespējām vietējā Lauku labumu tirdziņā Balvos.

Ilona Džigure no vietējās rīcības grupas (VRG) “Balvu rajona partnerība” klātesošos informēja par LEADER projektu iespējām uzņēmējiem, par atbalstāmajām aktivitātēm un projektu konkursiem. Ilona pastāstīja par veiksmīgi īstenotiem mājražotāju projektiem. Ražotājus, kā arī citus iedzīvotājus viņa aicināja būt aktīviem un līdzdarboties vietējās rīcības grupas teritorijā ar ieteikumiem un viedokļiem VRG stratēģijas izveides procesā.

NVA Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule pastāstīja par iespējām piedalīties dažāda veida mācībās. Arī saimnieciskās darbības veicēji, ja viņu ienākumi nepārsniedz valsts noteikto minimālo atalgojumu konkrētajā periodā un nav citas darbavietas, var būt bezdarbnieka statusā un izmantot dažādus pakalpojumus. Projektu vadības mācībās apgūst projekta sagatavošanu, kurā pats nākamais ražotājs, uzņēmējs var aprakstīt savu biznesa ideju un veikt finansiālos aprēķinus. Mazumtirdzniecības komercdarbinieku kursos ir iespēja apgūt zināšanas un prasmes tirdzniecības jomā, kas noderīgas arī mājražotājiem. Pieejamas arī psihologa un psihoterapeita konsultācijas.

Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Silvija Lazdiņa pastāstīja par normatīvo aktu prasībām produktu ražošanai mājas apstākļos – reģistrāciju, vispārīgajām telpu un higiēnas prasībām, kā arī pievērsa uzmanību prasībām kautuvēs, kurās nokauto dzīvnieku gaļu mazā daudzumā realizē vietējā tirgū.

Dalībnieku atklāsmes bija dažādas – daudziem interesēja produkcijas noieta veicināšanas iespējas, tajā skaitā eksporta iespējas, bet līdzi tam jādomā par sadarbības veidošanu vietējo ražotāju starpā, kas prasa savstarpēju uzticību, citam cita  iepazīšanu un godprātību. Esošie mājražotāji ar pieredzi uzsver: “Ja nesapņosim, tad arī nekas nesanāks; ja cilvēkam pašam ir iekšā – vajag izdomāt, noticēt sev un mēģināt darīt”. Dalībniekiem interesēja arī tiešās tirdzniecības pulciņa izveidošanas un kooperēšanās iespējas, kā arī pieredzes apmaiņa ar citu reģionu mājražotāju apvienībām.

Pēc šīs tikšanās ar mājražotājiem tiks turpināta sadarbība, rīkojot mājražotāju grupu tikšanos par citām svarīgām un interesējošām tēmām.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros.

Nora Boka, LLKC Balvu konsultāciju biroja lauku attīstības konsultante