Apstiprināti precizējumi vienas vienības izmaksu metodikā

Labklājības ministrija kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde informē, ka 2018. gada 31. janvārī apstiprināts iekšējs rīkojums Nr. 4/ESSF*, ar ko apstiprina precizējumus 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija”vienas vienības izmaksu metodikā** un tās pielikumus

Papildus informējam, ka aktuālā metodikas redakcija pieejama LM tīmekļa vietnē.

*   2018. gada 31. janvāra rīkojums Nr. 4/ESSF “Par grozījumiem Labklājības ministrijas 2016. gada 25. janvāra rīkojumā Nr. 3/ESSF “Par “Metodikas par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai” apstiprināšanu””.
** Metodika par vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanai.