LPR rīko apmācības pašvaldību darbiniekiem “Organizāciju tēla veidošana, pieejamie instrumenti”

Latgales plānošanas reģions (LPR) aicina pašvaldību speciālistus piedalīties apmācībās par organizāciju tēla veidošanu un pieejamajiem instrumentiem, kas norisināsies 2018. gada 7. martā Rēzeknē. Apmācību fokuss ir uz organizācijas tēlu veidojošajiem elementiem, kā arī uz apgūtās teorijas nostiprināšanu – to pielietojot, izvērtējot Latgales reģiona pašvaldību mērķus un soļus to sasniegšanā LEAN vadības sistēmas kontekstā. Apmācības tiek īstenotas Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros, ko vadīs pieredzējis mārketinga, komunikācijas un NVO profesionālis un aģentūras “OZOLS IR” partneris Ansis Egle.

Apmācību programma

Projekta ietvaros Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošās pašvaldības pakāpeniski tiks iepazīstinātas ar LEAN vadības sistēmu, tās priekšrocībām un rīkiem, kas ļautu uzlabot uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pašvaldībās, organizējot reģionāla un starptautiska mēroga konferences, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus pie Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, starptautiskas darba grupas kultūras un tūrisma jomās, individuālas un grupu koučinga sesijas līdz pat 2019. gada 30. aprīlim. Informācija par projekta aktivitātēm ir atrodama Latgales Plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv, sadaļā Reģionālie projekti.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.