Aicinām pašvaldības uz apmācībām par cilvēkresursiem

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” trešajā un ceturtajā apmācību dienā, kas norisināsies 2018. gada 27. un 28. jūnijā Riebiņu novada Kultūras centrā, Riebiņu novadā. Šo divu apmācību dienu laikā uzsvars tiks likts uz cilvēkresursiem, to attīstību un optimizāciju, ievērojot arī LEAN vadības sistēmas pamatprincipus.

Cilvēki ir lielākais un vērtīgākais pašvaldībai pieejamais resurss. Ir būtiski pievērst īpašu uzmanību šī resursa pilnvērtīgai izmantošanai un attīstīšanai paralēli dažādiem optimizācijas procesiem. Apmācību trešajā dienā, 2018. gada 27. jūnijā, plašāk tiks apskatīti ar cilvēkresursu politiku un vadību saistītie procesi konceptuāli, savukārt ceturtajā dienā, 2018. gada 28. jūnijā, tiks stāstīts par produktīvāka mikroklimata un kvalitatīvu attiecību veidošanas principiem organizācijā.

Apmācību dalībniekiem ir iespējams iesūtīt sev aktuālākās tēmas vai problēmjautājumus par šajās apmācību dienās apskatīto jautājumu loku vai šos jautājumus uzdot arī apmācību laikā, lai tās būtu noderīgākas.

Programma 27. jūnijam

Programma 28. jūnijam

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 21. jūnijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.