Aicinām pašvaldības piedalīties starptautiskajās apmācībās tūrisma jomā

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties starptautiskajās apmācībās – pieredzes apmaiņā ar Lietuvas pašvaldībām. Tas norisināsies 2018. gada 26. jūnijā Anīkščos (Lietuvā).

Starptautisko apmācību – pieredzes apmaiņas pasākuma mērķis ir stiprināt starptautisko sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, kā arī stiprināt darbinieku kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus tūrisma nozarē. Pasākuma ietvaros ir paredzēta tūrisma nozares labo prakses piemēru izpēte, rodot idejas kopīgu aktivitāšu īstenošanai, rīcības plāna saskaņošana un ideju attīstīšana turpmākajiem periodiem, ievērojot arī LEAN vadības sistēmas pamatprincipus. Šis ir pirmais no četriem pieredzes apmaiņas pasākumiem Latvijas un Lietuvas pašvaldībās, un dalībnieki tiek aicināti piedalīties pasākumos arī 3. jūlijā, 17. jūlijā un 15. augustā.

Programma 26. jūnijam

Dalībniekus deleģēt pasākumam var līdz 2018. gada 20. jūnijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākums tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.