Daugavpilī notiks Latgales pašvaldību darbinieku konference par LEAN vadības sistēmu

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties reģionālā praktiskā konferencē “Inovatīva organizācija: uzsvars uz pakalpojumu kvalitāti. Kas ir mūsu klienti un kādas ir viņu vajadzības? Efektīvs pārmaiņu process. Labās prakses piemēri.”, kas norisināsies 2018. gada 17. un 18. aprīlī Daugavpilī. Tā tiek īstenota Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros.

Aicinām pašvaldības deleģēt pārstāvjus dalībai konferencē. Pieteikt dalībniekus var, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi) līdz 2018. gada 06. aprīlim. Dalībnieku skaits ir ierobežots! Konferences dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz konferences norises vietai Daugavpilī un atpakaļ, ēdināšana konferences ietvaros, naktsmītnes. Detalizēta informācija tiks izsūtīta apstiprinātajiem dalībniekiem pēc pieteikšanās termiņa.

Konferences programma

Konferences mērķis ir pašvaldību darbinieku attieksmes pret klientu veidošana un sabiedrisko pakalpojumu kvalitātes nozīmes atspoguļošana. Konferences dalībniekiem būs lieliska iespēja apgūt un spert soļus galvenajās jomās, kas ved pie izcilības valsts pārvaldes sektorā. Konferences vadītāji koncentrēsies uz tēmām, kas ļauj veidot augstākās kvalitātes darbu pašvaldībā, ņemot labākos piemērus no prakses Eiropā. Liels uzsvars būs uz jebkuras organizācijas vadības stūrakmeņiem – mūsdienu pieaugošās prasības pret vadību, skaidra stratēģija, loģiski izplānoti soļi, lai padarītu labāku mūsu visu kopīgo dzīvi – gan pašvaldības darbinieku, gan tās galveno klientu – iedzīvotāju.

LEAN sistēma atvieglo darbu plānošanu un deleģēšanu, samazina birokrātiju un attīra procesus no laika gaitā uzkrātajām liekajām darbībām. Skaidrāki procesi un administratīvu darbu plūsmas izveidošana ir dabisks blakusefekts, kas seko LEAN sistēmai, ļaujot arvien operatīvāku un racionālāku resursu pārdali dažādajām pašvaldības vajadzībām. Pareizi pielietojot LEAN principus, ikviena apņēmīga pašvaldība kļūs spējīga izmērīt sasniegtos rezultātus, turklāt – pavisam drīz spēs salīdzināties ar Eiropā jau LEAN lietojošajām pašvaldībām. Konferences vadītāji koncentrēsies uz katras klātesošās pašvaldības praktiskajām vajadzībām, nosedzot galvenās tēmas no dažādo vajadzību loka. Konference kalpo kā ievads turpmākajām aktivitātēm projekta gaitā, kuru laikā tiks katrs temats iztirzāts padziļināti.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.