Aicinām pašvaldības piedalīties apmācībās par LEAN vadības sistēmu un uzlabojumu plānošanu

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības tiek aicinātas piedalīties apmācību cikla “Uz klientu orientētu pakalpojumu pieejamība un kvalitāte pašvaldībās” pēdējās divās apmācību dienās, kas norisināsies 2018. gada 1. un 2. augustā Rēzeknes pilsētas domē.

1. augustā galvenā apmācību tēma būs prasmīga un efektīva darba vadība, pielietojot LEAN vadības sistēmas priekšrocības. Šajā apmācību dienā paredzēts citās apmācību dienās aplūkoto tēmu kopsavilkums un īss ieskats cilvēkresursu jautājumos un kvalitatīvā procesu vadībā, savukārt 2. augustā, pielietojot moderno publiskās pārvaldes modeļa paraugu, galvenais uzsvars tiks likts uz pašvaldības darba izvērtējumu un iespējamo uzlabojumu plānošanu.

Programma 01.08.2018

Programma 02.08.2018

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 27. jūlijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma laikā.

Pasākumi tika īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.