Aicinām pašvaldības doties iepazīt Lietuvas pašvaldību pieredzi kultūras jomā

Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldību pārstāvjus piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā ar Lietuvas pašvaldībām. Tas norisināsies 2018. gada 29. un 30. maijā Utenā un Anīkščos.

Starptautiskā pieredzes apmaiņas pasākumā galvenais uzsvars tiks likts uz sadarbības stiprināšanu ar Lietuvas pašvaldībām kultūras jomā. Pasākuma ietvaros tiks apmeklētas kultūras organizācijas, lai iepazītos ar labās prakses piemēriem vietējās pašvaldībās. Dalībnieki tiks aicināti diskutēt par to, kā pilnveidot un optimizēt pakalpojumu sniegšanu vietējās pašvaldībās, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju vajadzības.

Programma Lietuva 29. – 30. maijs

Dalībniekus deleģēt pasākumiem var līdz 2018. gada 23. maijam, rakstot uz e-pastu: pasts@lpr.gov.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju (tālr. Nr. un e-pasta adresi). Dalībnieku skaits ir ierobežots! Dalībniekiem tiks nodrošināta nokļūšana līdz norises vietai un atpakaļ, ja nepieciešams, kā arī ēdināšana pasākuma ietvaros,

Pasākumi tiek īstenoti Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.