Pašvaldību pārstāvji piedalījās apmācībās “Organizāciju tēla veidošana, pieejamie instrumenti”

2018. gada 7. martā Rēzeknē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)” ietvaros norisinājās apmācības “Organizāciju tēla veidošana, pieejamie instrumenti”. Tajās piedalījās Aglonas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rugāju, Rēzeknes un Viļakas novadu, Rēzeknes pilsētas un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji.

Apmācību fokuss bija orientēts uz organizācijas tēlu veidojošajiem elementiem, kā arī uz apgūtās teorijas nostiprināšanu – mēģinot izdomāt konkrētus rīcības soļus, kā dažādām mērķauditorijām likt mainīt savu ierasto uzvedību pret vēlamo. Apmācības vadīja pieredzējis mārketinga, komunikācijas un NVO profesionālis un aģentūras OZOLS IR partneris Ansis Egle. Arī pēc apmācību noslēguma dalībnieki vēl uzdeva sev interesējošos jautājumus lektoram.

Apmācību prezentācija

Projekta ietvaros Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošās pašvaldības pakāpeniski tiks iepazīstinātas ar LEAN vadības sistēmu, tās priekšrocībām un rīkiem, kas ļautu uzlabot uz klientiem orientētu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pašvaldībās, organizējot reģionāla un starptautiska mēroga konferences, praktiskas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus pie Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, starptautiskas darba grupas kultūras un tūrisma jomās, individuālas un grupu koučinga sesijas līdz pat 2019. gada 30. aprīlim. Nākamā projekta aktivitāte būs reģionāla praktiska konference “Inovatīva organizācija: uzsvars uz pakalpojumu kvalitāti. Kas ir mūsu klienti un kādas ir viņu vajadzības? Efektīvs pārmaiņu process. Labās prakses piemēri,” kas norisināsies 2018. gada 17. un 18. aprīlī Daugavpilī. Sekojiet līdzi informācijai par projekta aktualitātēm LPR mājas lapā.

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.