Vasaras skolā-nometnē Latvijas un Norvēģijas eksperti apmainās ar pieredzi attīstības plānošanas jautājumos

Krāslavas novadā 2017. gada 21. -23.augustā norisinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Krāslavas novada pašvaldību organizētā Latvijas un Norvēģijas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu vasaras skola-nometne. Vasaras skola-nometne ir vērsta uz attīstības plānošanas speciālistu zināšanu un prasmju pilnveidošanu un praktizēšanu, lai speciālisti ikdienā varētu patstāvīgi un profesionāli risināt teritorijām aktuālos jautājumus.

Pasākumā piedalās vairāk kā 40 dalībnieku no dažādām Latvijas pašvaldībām un reģioniem, kuru darbs ikdienā saistīts ar attīstības plānošanu. Šogad pasākuma atšķirīga pazīme ir Norvēģijas kolēģu dalība, tādējādi stiprinot Latvijas-Norvēģijas sadarbību, sekmējot pieredzes apmaiņu un zināšanu apmaiņu starp Latvijas un Norvēģijas ekspertiem, kā arī veicinot iespējamu tālāku sadarbību.

Pasākumā atklāšanā no VARAM puses tika uzsvērta attīstības plānošanas speciālistu nozīme reģionālās attīstības veicināšanā Latvijā. Tāpat tika atzīmēts vasaras skolas-nometnes ieguldījums reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu zināšanu papildināšanā, pieredzes apmaiņā, profesionālo prasmju pilnveidošanā, kā arī sadarbības stiprināšanā. Savukārt Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs novēlēja dalībniekiem izdevušos un lietderīgu pasākumu trīs dienu garumā.

Pirmajā dienā notika iepazīšanās aktivitātes, radot draudzīgu un pozitīvu vidi nometnes norisei. Tika organizēta objektu apskate Krāslavas novadā, apmeklējot Krāslavas pili un ar to saistīto infrastruktūru, baznīcu u.c. Krāslavas novada attīstībai būtiskus objektus, iepazīstinot ar Krāslavas novada pieredzi attīstības plānošanā un īstenošanā, kā arī ļaujot pasākuma dalībniekiem izkāpt ārpus ikdienas rāmjiem.

Dienas noslēgumā tika organizēts novadu vakars, kurā dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar Norvēģijas un Latvijas reģioniem un pašvaldībām un tām raksturīgajiem ēdieniem. Pasākuma dalībnieki novadu vakaru novērtēja kā labu veidu savstarpējai komunikācijai, pieredzes apmaiņai un iedvesmai.

Pasākuma otrajā dienā tika organizētas vairākas Latvijas un Norvēģijas ekspertu praktiskās lekcijas par attīstības plānošanas speciālistiem svarīgām tēmām – teritorijas attīstības plānošanas sistēmas pielietošana, statistikas datu ieguve un izmantošana, attīstības un budžeta plānošanas sasaiste, sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā un īstenošanā, uzklausot Norvēģijas ekspertu pieredzi un saņemot Norvēģijas un Latvijas ekspertu konsultācijas šajos jautājumos. Pasākuma dalībnieki sniedza ierosinājumus veidot infografikas Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmas lietotājiem, pilnveidot Reģionālās attīstības indikatoru moduļa darbību. Latvijas ekspertus interesēja Norvēģijas pieredze visu līmeņu attīstības plānošanas dokumentu saskaņošanā, kā arī komunikācijā ar sabiedrību un privāto sektoru. Dalībnieku vidū notika aktīvas diskusijas par attīstības un budžeta plānošanas sasaistes priekšnosacījumiem, t.sk. institūciju vadības dokumentu nepieciešamību vietējā līmenī, attīstības plānotāju sadarbību ar nozaru ekspertiem, attīstības programmas investīciju plāna detalizācijas pakāpi, prasību diferencēšanas iespējām atkarībā no pašvaldību lieluma un kapacitātes utml. Dalībniekus interesēja sabiedrības līdzdalības tendences, secinot, ka sabiedrības iesaistei ir nepieciešami inovatīvi sabiedrības līdzdalības rīki.

 

Tāpat tika organizētas tematiskās vizītes Aglonas novadā, apskatot novada spilgtākos objektus un uz vietējo resursu lietderīgu izmantošanu vērstus projektus.

Dienas noslēgumā, balstoties uz dalībnieku pieredzes stāstiem, norisinājās profesionālo treneru lekcija par veiksmīgas sadarbības veidošanu un prioritāšu efektīvu un mērķtiecīgu plānošanu, kas kalpoja par ievadu trešajā dienā plānotajiem profesionālo prasmju izaugsmes treniņiem.

Vienlaikus trešajā dienā notiks arī darbnīcas par radošuma metodēm un  sadarbības veidošanas rīkiem pasākuma dalībnieku iniciatīvas un līdzdalības aktivizēšanai. Tāpat pasākuma dalībnieki  varēs apmainīties ar savu pieredzi un uzklausīt iedvesmojošus stāstus.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki tiks pārsteigti ar Latgales ģimenes saimniecības meistarklasi darbspēju palielināšanai.

Papildu informācija pieejama www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/vasaras-skola-parnems-latvijas-un-norvegijas-pieredzi.html

Pasākums tiek finansēts no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālajām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda.

Jevgēnija Butņicka
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
E-pasts: jevgenija.butnicka@varam.gov.lv