Uzsākta Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna un reorganizācijas plānu bērnu aprūpes iestādēm izstrāde

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” ietvaros ir noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju “Dynamic University” par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas  plāna 2017.-2020. gadam un reorganizācijas plānu bērnu aprūpes centriem (BSAC) izstrādi, kuru veiks pakalpojuma sniedzējs “Dinamic University”.

Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna mērķis ir piedāvāt risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novērstu personu nokļūšanu institūcijās.

Mērķa grupas personu individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes laikā iegūtā informācija par nepieciešamajiem pakalpojumiem veidos Latgales reģiona DI plāna pamatu. Būtiska nozīme būs arī sadarbībai ar pašvaldībām un esošo pakalpojumu sniedzējiem, lai apspriestu ieceres un diskutētu par sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstību pašvaldību teritorijās. SIA “Dynamic University” uzklausīs iesaistīto pušu vēlmes, argumentus un pārdomas par sociālo un vispārējo pakalpojumu pieejamību, infrastruktūru, tās attīstību un pašvaldību redzējumu situācijas uzlabošanai. Vienlaicīgi tikšanos un diskusiju laikā būs jārod visām pusēm pieņemami risinājumi, kā un kur pilnveidot esošos un, nepieciešamības gadījumā, attīstīt jaunus sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus Latgalē.

Reorganizācijas plānu mērķis ir rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju aptuveni 209 bērniem – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo astoņās bērnu sociālās aprūpes iestādēs Latgalē.

Reorganizācijas plānu izstrāde notiks sadarbojoties ar katra BSAC vadību un darbiniekiem, ar iesaistītām pašvaldībām un/vai Labklājības ministriju.

Latgales reģiona DI plānam ir jābūt visu pušu saskaņotam un Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomes (SPAP) apstiprinātam līdz 31.12.2017.

Latgales plānošanas  reģiona pašvaldības, kuru teritorijās, saskaņā ar izstrādāto plānu, būs jāattīsta sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi, varēs  pretendēt uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu  nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai.