Sniegs atbalstu aizsargātajiem lietotājiem jauna elektrības pieslēguma ierīkošanai

Ministru kabinets šā gada 16. augusta sēdē noteica jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas un finansēšanas kārtību aizsargātajiem lietotājiem, paredzot iespēju jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas izmaksas aizsargātajam lietotājam segt no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprinātā kārtība ļauj valstij un sadales sistēmas operatoram segt elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanas izmaksas neelektrificētiem aizsargāto lietotāju mājokļiem.

Pieslēgumiem, kuru ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvprojekta izmaksas, nepārsniegs 15 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), pieslēguma ierīkošanu finansēs vienādās daļās no Sadales sistēmas operatora un valsts budžeta līdzekļiem.

 Savukārt, ja pieslēguma ierīkošanas izmaksas pārsniegs 15 000 eiro bez PVN, izdevumus, kas pārsniegs šo lielumu, finansēs aizsargātais lietotājs.

Lai nodrošinātu, ka atbalsts aizsargātājiem lietotājiem sasniegtu patieso mērķauditoriju un vienlaikus tiktu minimizēti riski, ka valsts budžeta līdzekļi tiek izlietoti nelietderīgi, ir paredzēti noteikti kritēriji, kuriem ir jāatbilst pieslēdzamajam objektam:

  • pieslēdzamajam objektam ir jābūt mājoklim un vienīgajam aizsargātā lietotāja nekustamajam īpašumam, turklāt tam jābūt pastāvīgi apdzīvotam (vismaz 9 mēnešus gadā). Līdz ar to tiks nodrošināts, ka par valsts budžeta līdzekļiem netiek izbūvēti t.s. “tukšie pieslēgumi”;
  • pieslēdzamajam objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā vismaz 10 gadus pirms noteikumu stāšanās spēkā, tam ir jābūt aizsargātā lietotāja īpašumā vismaz 10 gadus un tam nekad iepriekš nav bijis pieslēguma.  Ar šiem kritērijiem tiek mazināts risks, ka atbalsta programmas ietvaros tiek ļaunprātīgi iekļautas nesen uzbūvētas ēkas vai jaunbūves, vai arī par patērētās elektroenerģijas ilgstošu neapmaksāšanu atslēgtie objekti, kas uz laiku tiek reģistrēti kā aizsargājamā lietotāja statusam atbilstošas personas īpašums.

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem jauna elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanai tiks īstenots jau iepriekš piešķirtā valsts budžeta finansējuma ietvaros (Ekonomikas ministrijas atbalsta programma “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”). Pēc AS “Sadales tīkls” sākotnējām aplēsēm šāds valsts finansējums būs nepieciešams, lai ierīkotu pieslēgumus 30 ēkām dažādās pašvaldības, kam būtu nepieciešams valsts finansējums aptuveni 375 000 EUR apmērā. AS “Sadales tīkls” apkopotā informācija par objektiem liecina, ka viena pieslēguma ierīkošanas izmaksas svārstās no 0,5 līdz 64,24 tūkstoši eiro.

Vairāk ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem “Aizsargātā lietotāja pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtība” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Aizsargātais lietotājs ir trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).

Kā ziņots iepriekš, lai nodrošinātu elektroenerģijas pieejamību mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem jau kopš 2015.gada ir pieejams valsts atbalsts aizsargātajiem lietotājiem.

Pateicoties aizsargātā lietotāja instrumentam, Latvijā sociāli mazaizsargātajai iedzīvotāju daļai tiek nodrošināta subsidēta elektroenerģijas kopējā cena. Aizsargātajiem lietotājiem noteikts elektroenerģijas daudzums maksā iepriekšējā regulētā „starta tarifa” līmenī.  Lai nepieļautu elektroenerģijas maksājumu pieaugumu aizsargātajiem lietotājiem pēc AS „Sadales tīkls” sadales sistēmas pakalpojumu tarifu stāšanās spēkā, aizsargātajiem lietotājiem tiek kompensēta arī sadales sistēmas pakalpojuma maksa.

 

Elita Rubesa – Voravko

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr: 67013193

E-pasts: prese@em.gov.lv