Noslēgumam tuvojas viena no DI projekta svarīgākajām aktivitātēm Latgales reģionā.

Noslēgumam tuvojas viena no Latgales DI projekta svarīgākajām aktivitātēm – pieaugušu personu ar garīga rakstura traucējumiem, bērnu ar invaliditāti un bērnu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde Latgales reģionā.

Sociālo darbinieku un piesaistīto speciālistu uzdevums bija noteikt, kādi pakalpojumi projekta mērķa grupas personām jau šobrīd ir pieejami un kādus vēl vajadzētu ieviest.

Tik vērienīgs vajadzību izvērtējums pēc vienotas metodikas Latgales reģionā norit pirmo reizi. Noskaidrot projekta mērķa grupas personu īpašās vajadzības ir ļoti būtiski, jo iegūtā informācija ļaus Latgales plānošanas reģionam kopā ar pašvaldībām plānot cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu izveidi pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai. Pēc projekta mērķa grupu individuālo vajadzību apzināšanas būs iespējams uzsākt projekta otro posmu – sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanu un Latgales reģiona deinstitucionalziācijas plāna izstrādi un trešo posmu – sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu.

Šobrīd projekta ietvaros ir noslēgusies pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšana, kā rezultātā 462 pilngadīgām personām (t.sk., 100 personām, kuras saņem valsts sociālās aprūpes centru pakalpojumus) ar garīga rakstura traucējumiem ir izstrādāti individuālie sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāni, kas kalpos par pamatu sabiedrībā balstītu pakalpojumu plānošanai un izveidei pašvaldībās. Savukārt izvērtētās personas iegūs iespēju saņemt Eiropas Sociālā fonda apmaksātus sociālos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai.

Projektā plānots, ka saskaņā ar atbalsta plānā paredzēto, personām būs iespējams saņemt tādus sociālos pakalpojumus kā aprūpe mājās, dienas aprūpes centra pakalpojumu, grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu, specializēto darbnīcu pakalpojumu, īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu (līdz 30 dienām gadā), speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu, kā arī atbalsta grupu un grupu nodarbības.

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem (kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs) izvērtēšana un individuālo atbalsta plānu izstrāde vēl turpinās. Kopumā projektā paredzēts izvērtēt un atbalsta plānus izstrādāt 505 bērniem ar invaliditāti un 217 bērniem bērnunamos.

Arī bērnu plāni kalpos par pamatu jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un sociālo pakalpojumu attīstībai pašvaldībās. Turklāt bērni ar invaliditāti un viņu vecāki iegūs iespēju saņemt Eiropas Sociālā fonda apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā piemēram, psihologa, logopēda, rehabilitologa, kā arī fizioterapiju, hidroterapiju un citus pakalpojumus.

Šobrīd speciālistu izstrādātie atbalsta plāni tiek nodoti izvērtētajām personām, ģimenēm un atbilstošo pašvaldību sociālajiem dienestiem, lai tās savā teritorijā varētu plānot attīstīt nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus. Atbalsta plānos rekomendētie pakalpojumi apkopotā veidā tiks nodoti reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājiem, lai Latgales plānošanas reģiona teritorijā plānotu nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos un vispārējos pakalpojumus un to pieejamību.

Projekts “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” tiek īstenots Latgalē līdz 2022. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa, kura būtība ir  ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

Sagatavoja: O.Zuģickis