LM skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai

Labklājības ministrijas skaidrojums par ERAF ieguldījumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras attīstībai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
Šī materiāla mērķis ir sniegt Labklājības ministrijas (turpmāk–ministrija) skaidrojumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – darbības programma) specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” finansējuma saņēmējiem– plānošanas reģioniem–un sadarbības partneriem–pašvaldībām–skaidrojumu par ERAF ieguldījumiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākumā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.