Krāslavas rajona partnerība izsludina LEADER projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietējās produkcijas realizācijas īstenošanai.

Ar 2018. gada 8. janvāri Krāslavas rajona partnerība izsludina LEADER projektu konkursu uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietējās produkcijas realizācijas īstenošanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana ilgs vienu mēnesi, līdz 8. februārim.
Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2015. – 2020. g. šādām rīcībām:
1.1. “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”. Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 106615,72 EUR
1.2. “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”. Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 92 124,30 EUR
1.3. “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošana”. Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 77 976, 31 EUR
1.4. “Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”. Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 40 000 EUR
Izsludinātā projektu konkursa kopsumma – 316716,33 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %, kopprojekta gadījumos 80%

Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas SVVA stratēģiju, rīcībām, risinājumiem, projekta iesnieguma sagatavošanas noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrībā „Krāslavas rajona partnerība” Skolas ielā 7 – 1. stāvā, Krāslavā vai pa tālr. 25608232 (Zane Ločmele) un 26195753 (Aina Dzalbe), Krāslavas rajona partnerības mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv, kā arī rakstot uz e-pastu – kraslavaspartneriba@inbox.lv
Papildu informācija – ejuz.lv/gvx