Krāslavas pils komplekss – soli pa solim

Soli pa solim arī šogad turpinās darbi Krāslavas pils kompleksā. Nesen ir pagājusi Muzeju nakts un, sagaidot atbilstošus laika apstākļus, jau ir uzsākts Krāslavas pils kompleksa centrālās žoga daļas remonts. Ņemot vērā to, ka kopš iepriekšējiem darbiem ir pagājuši jau 6 gadi, bija nepieciešams uzlabot žoga vizuālo izskatu. Atjaunots arī karietes koka detaļu krāsojums. Sadarbībā ar Krāslavas mākslas skolas pasniedzēju Viju Plotku un direktoru Valdi Pauliņu ir radīts jauns fotostūrītis pils pagalmā, kur katrs, kas vēlas, var iejusties grāfu Plāteru tēlā.

Šogad Krāslavas muiža piedalās akcijā “Apceļosim Latvijas pilis un muižas!”, ko organizē Latvijas Piļu un muižu asociācija un kas ilgs līdz 28. oktobrim. Pēc Krāslavas Tūrisma informācijas centra ziņām, kompleksu kopš akcijas uzsākšanas maija sākumā apmeklējuši jau aptuveni 40 akcijas dalībnieki.

Lielāki vai mazāki darbi ir plānoti arī citās kompleksa ēkās, kā arī parkā. Šogad no budžeta līdzekļiem jūlija beigās tiks nomainīti logi Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā (pagalma fasādē), tiks turpināta Dārznieka mājas konservācija (tiek gaidīta atbilde par papildus finansējumu), kā arī tiek gatavoti vairāki ES projekti bijušajiem staļļiem – Amatu mājai.

Tiek veikti priekšdarbi Krāslavas pils parka rekonstrukcijas 2.kārtas tehniskā projekta izstrādei – ir aktualizēta parka topogrāfija, saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums parka izpētei, lai rezultātā noformulētu darba uzdevumu projektēšanai. Parka aktīvajai zonai drīzumā tiks pabeigti darbi tenisa laukuma izveidei, ir aktualizēts tehniskais projekts stadiona rekonstrukcijai, darbi ES izglītības projekta ietvaros, visticamāk, tiks uzsākti nākošgad. Ir iesniegts projekts pārrobežu programmā veloparka izveidei.

Šī gada 25.maija Krāslavas novada domes sēdē ir apstiprināta Krāslavas pils kompleksa Darbības stratēģija tūrisma kontekstā 2017. – 2025.gadam, kā vienojošais dokuments visiem plānotajiem darbiem.

Lielākie pasākumi, kas šogad tiek plānoti pils kompleksā – Krāslavas pilsētas svētki un starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls 22.jūlijā, kā arī Leģendu nakts 28.oktobrī. Visu tūrisma sezonu Krāslavas vēstures un mākslas muzejs priecēs ar tematiskajām izstādēm un Tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centrs – ar informāciju par novada tūrisma piedāvājumu, ekskursijām, degustācijām un suvenīriem. Aktuālāko informāciju meklējiet www.kraslavaspils.lv.

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja