Kick-off tikšanās projekta LLI-59 “Open leadership” ietvaros Ignalinā

2017. gada 1. jūnijā Ignalinā notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (projekta akronīms Open leadership) kick-off tikšanās pie vadošā partnera Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas biroja. Šī bija pirmā tikšanās projekta ietvaros, tajā tika iepazīti projekta partneri, pārrunātas projekta aktivitātes, par ko detalizētāk pastāstīja vadošā partnera projekta koordinatore Joana Lichadziauskienė, tika parakstīts partnerības līgums, kā arī izveidota projekta uzraudzības komiteja un projekta vadības grupa.

 

 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.