Izsludināts projektu konkurss „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana gaidot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija izsludinājusi projektu konkursu  „Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi

Projektu konkursa mērķis ir īstenot aktivitātes, kuras stiprinātu Latvijas sabiedrības valsts gribu, piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi.
Konkursa ietvaros tiek atbalstītas sekojošas aktivitātes. Viena projekta ietvaros var īstenot vienu no aktivitātēm.
3.1. Sabiedrību tieši informējoši/izglītojoši pasākumi, kas saistīti ar Latvijas dabas vērtību atklāšanā un uzturēšanā nozīmīgu personu, notikumu un vietu izcelšanu un godināšanu, kas tiek īstenoti vismaz trīs teritoriālo vienību (novads vai Republikas nozīmes pilsēta) ietvaros;
3.2. Klātienes informējoši/ izglītojoši pasākumi jauniešiem*(līdz 25 gadiem), kas veicina tūlītēju vai potenciālu vides apziņas veidošanu par Latvijas reģionu nacionālās nozīmes dabas vērtību apzināšanas un izcelšanas nepieciešamību un tiek īstenoti vismaz trīs teritoriālo vienību (novads vai Republikas nozīmes pilsēta) ietvaros.
* Projekta aktivitātēm galvenokārt jākoncentrējas uz mērķauditoriju, kas noteikta šī nolikuma 3.2. punktā (skat.skaidrojumu “Jaunietis”), neizslēdzot iespēju plašākas mērķauditorijas iesaistei projekta īstenošanas laikā.
Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
– pasākuma (informējoša/izglītojoša) mērogam būtu jāaptver vismaz 3 teritoriālās vienības (novads, Republikas nozīmes pilsēta);
– viena informējoša/izglītojoša pasākuma ietvaros plānotais dalībnieku skaits sasniedz vismaz 50.
Šajā projektu konkursā netiek atbalstīti projekti:
– kuru pasākumos un aktivitātēs nav ietverta kāda no šajā Nolikumā noteiktajām prioritārajām tēmām;
– ja to iesniedzējam konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi vai pārkāpumi vides jomā;
– ja to iesniedzējs iepriekšējos periodos, īstenojot Fonda finansētu projektu, nav ievērojis ar Fonda administrāciju noslēgtā līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību nosacījumus un bez pamatota iemesla kavējis/kavē projekta īstenošanu;
– ja to mērķis ir peļņas gūšana;
– kuru iesniedzējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju ir nodokļu parādi, k as kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Projekta iesniedzēja nodokļu parādu esamība ir uzskatāma par patstāvīgu pamatu projekta iesnieguma noraidīšanai jebkurā vērtēšanas stadijā;
– kuru iesniedzējs ir persona, kura pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, kuras saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, kā arī uzsākta tiesvedība par tās darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;
– kuros paredzētas aktivitātes, kas jau tiek finansētas no citiem valsts budžeta un Eiropas Savienības finanšu avotiem.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 15.09.2017.

Pielikumi:

Nr. 1 – Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr. 2 – Projekta tāme (MS Excel) NB! aizpildāma atsevišķi par katru partneri
Nr. 3 – Projekta personāla pārskats (MS Excel)
Nr. 4 – Partnerības un līdzfinansējuma apliecinājums (MS Word)
Nr. 5 – Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)