Izpētīti Latgales plānošanas reģiona pašvaldību esošie un plānotie sociālie pakalpojumi

Jau informējām, ka Latgales plānošanas reģions par labāko izsludinātājā iepirkumā “Deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam, kas paredz sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstību Latgales plānošanas reģiona teritorijā izstrāde” un “Deinstituciionalizācijas procesa ietvaros Valsts sociālā aprūpes centra filiāļu un Bērnu sociālās aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrāde” atzina SIA “Dynamic University”  iesniegto piedāvājumu, tādējādi šī pieredzējusī ekspertu komanda sniegs izvērtējumu par esošajām sociālās aprūpes iestādēm, uz kura pamata izstrādāt šo iestāžu reorganizācijas plānu atbilstoši deinstitucionalizācijas idejas būtībai.

Pirmajā darba posmā paveikts ļoti daudz: Dynamic University ekspertu komanda kopā ar Latgales Plānošanas reģiona pārstāvjiem ir pabijuši reģiona divos sociālās aprūpes centros (VSAC) izvērtējot telpas, tiekoties ar personālu, pārrunājot centros dzīvojošo sadzīves un brīvā laika pavadīšanas iespējas un citus būtiskus jautājumus. Notikušas tikšanās ar to pāšvaldību pārstāvjiem, lai jau konkrētāk pārrunātu esošo sociālās aprūpes centru reorganizācijas variantus – iespējas izmantot esošās telpas vai veidot piemērotākas dzīves vietas, lai cilvēkiem ar invaliditāti būtu iespēja dzīvot sabiedrībā apstākļos, kas iespējami tuvināti dzīves apstākļiem ģimenē.

Tāpat ir notikušas tikšanās ar 17 pārējo pašvaldību pārstāvjiem, pārrunājot Latgales reģiona pašvaldību esošajiem un plānotajiem sociālajiem pakalpojumiem DI projekta mērķa grupām  kā arī pakalpojumiem, ko pašvaldības plāno attīstīt no ERAF līdzekļiem, ieguldot līdzekļus infrastruktūras attīstībā.

Bērniem ir jābūt iespējai augt ģimeniskā vidē, pieaugušajiem – tiesībām uz neatkarīgu dzīvi – mūsdienās uz šo cilvēku pamattiesību ievērošanu tiecas ikviena sevi cienoša Eiropas valsts. Tāpēc ES ir uzsākta deinstitucionalizācija – pāreja no institūciju nodrošinātiem pakalpojumiem uz kopienas nodrošinātiem pakalpojumiem, un Latvijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir patiess prieks, ka šis nozīmīgais process ir aizsākts arī Latvijā, kas nozīmē, ka pieaugušajiem ar invaliditāti nevajadzēs visu dzīvi pavadīt institūcijās, jo viņiem tiks nodrošināta iespēja pašiem izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļuve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja tāds ir nepieciešams, bet bez vecāku aprūpes palikušiem bērniem – iespēja izaugt ģimenē.

Foto: O.Zuģickis. LPR un SIA”Dinamic University”pārstāvju tikšanās ar Viļānu novada sociālā dienesta speciālistiem 5.septembrī.