Balvu rajona partnerība izsludina projektu konkursu

Biedrība „Balvu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-2020.gadam).

Projekta iesniegumu pieņemšana no 2017.gada 28.augusta līdz 2017. gada 28.septembrim.

Sludinājuma kopsumma: 88 426,16 EUR

Rīcībā .2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai – summa:  57 637,93 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam – 10 000,00 EUR.

Rīcībā 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem – summa: 30 788,23 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 projektam 5 000,00 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte sabiedriskā labuma projektiem 90%

Projektu iesniegumus varēs iesniegt:
1) Biedrībā „Balvu rajona partnerība” Tautas ielā 1, Balvos, ēkas 2. stāvā.
2) Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) eps.lad.gov.lv/login

3) Parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv

Apmācību semināri potenciālajiem LEADER sabiedriskā labuma projektu iesniedzējiem:

Semināru mērķis : informēt potenciālos projekta iesniedzējus par projektu izstrādi un projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši biedrības «Balvu rajona partnerība» izstrādātajai SVVA stratēģijai.