Aicina saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kuru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, iepazīties ar  individuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada decembrim DI projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem visā Latgales reģionā.

Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tika sagatavots individuālais atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan bērna, gan tā vecāku (likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, un viņu vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) var saņemt rekomendētos pakalpojumus šādā apmērā:

  • bērni ar FT (līdz 17 gadu vecumam ieskaitot)– atbalsta plānā rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 (četrdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā;
  • bērnu ar FT vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji)– psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās, ne vairāk kā 20 (divdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā.

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas būs iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām – 2022. gada 31. decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes doties uz pašvaldības sociālo dienestu, lai informētu sociālo dienestu par nepieciešamajiem pakalpojumiem, izrunātu ar sociālajiem darbiniekiem pakalpojumu sniegšanas iespējas, kā arī iesniegtu iesniegumu  pakalpojumu piešķiršanai.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, pašvaldībai, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem daudzos gadījumos ir jāveic iepirkuma procedūras. Iepirkt var tikai tos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju vai ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistrā.

Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

 Sīkāku informāciju var iegūt Jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai Latgales plānošanas reģionā, zvanot pa tālruni 654 40862.

 Laimīgu un veselīgu 2018. gadu!

 ATBALSTA PLĀNĀ NORĀDĪTIE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI,

KURUS BĒRNI AR FT VAR SAŅEMT BEZ MAKSAS

 

1.“Atelpas brīža” pakalpojums līdz 30 diennaktīm gadā (pašaprūpes nodrošināšana un ēdināšana)
2.Aprūpe mājās (regulārā)
3.Atbalsta vai pašpalīdzības grupa
4.Sociālā darbinieka (t.sk. karitatīvā sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas t.sk. psihosociālais darbs
5.Pēc traumatisma programmas
6.Krīzes centrs bērniem
7.Atbalsta centri pēc traumatisma rehabilitācijai
8.Krīzes centrs mātēm ar bērniem
9.Dienas aprūpes centrs
10.Asistenta pakalpojums (no 5 gadu vecuma) bērnam
11.Ģimenes asistenta vai atbalsta personas pakalpojums
12.Sociālā rehabilitētāja pakalpojums
13.Logopēds
14.Ergoterapeits
15.Psihoterapeits
16.Psihologs
17.Fizioterapeits
18.Speciālais/attīstošais pedagogs
19.Defektologs
20.Izglītojošās atbalsta grupas
21.Nodarbības prasmju apmācībai
22.Radošās darbnīcas
23.Specializētās darbnīcas
24.Uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) programmas un/vai nodarbības
25.Saskarsmes treniņgrupas BF
26.Preventīvas un agrīna riska novēršanas programma jauniešiem ar deviantu un vardarbīgu uzvedību un/vai pašdestrukciju
27.Mūzikas terapija
28.Mākslas terapija
29.Kustību/deju terapija
30.ABA terapija
31.Smilšu terapija
32.Tera spēle
33.Ģimenes terapija
34.Kognitīvi biheiviorālā terapija
35.MarteMeo
36.Reitterapija
37.Kanisterapija
38.Ūdens procedūras
39.TEACCH pieeja (t.sk. vides pielāgošana, vizuāls atbalsts, vizuāla informācija)
40.PECS un cita veida alternatīvās komunikācijas metodes
41.Sociālā rehabilitācija: Montesori
42.Sociālā rehabilitācija: Cits

Papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var saņemt “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā).