Zināmi Latgales NVO projektu programmas 2016 rezultāti

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”(DNVOAC) informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2016 izvērtēšana.
Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību Latgales biedrībām, kas Programmai kopā iesniedza 56 projektus, savām aktivitātēm prasot vairāk nekā 98,4 tūkstošus eiro. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, šie rādītāji pieauguši teju par 20%.


Vislielākais projektu atlases konkurss notika pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšanai iesniegti 23 projekti, tiem pieprasot 37 986,75EUR. Šai apakšprogrammā, pēc ekspertu komisijas lēmuma, tika atbalstīti 7 projekti:

1 Biedrība “ESTO” Stiprais mantojums Rēzeknes nov. 1174,58 EUR
2 Biedrība “Jaunieši laiks” Ar skatienu Latvijai Rēzeknes nov. 1200,00 EUR
3 Biedrība “Rēzeknes pilsētas Teātris-studija “Joriks” BĒRNI DZIMTENEI Rēzekne 1000 EUR
4 Aglonas novada biedrība „Neaizmirstule” Aglonas pērles Latvijas simtgadei Aglonas nov. 749 EUR
5 Biedrība „Nīdermuižas draudze” Arī zem sniega zied rozes Preiļu nov. 1199,10 EUR
6 Biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” Biedrību darbības ietekme un ieguldījums pilsoniskās līdzdalības veicināšanā Krāslavas nov. 877,32 EUR
7 Biedrība “Galēnu Kultūrvēstures biedrība” Gribu, varu, daru! Riebiņu nov. 1800 EUR

Salīdzinot ar iepriekšējo uzsaukumu, vislielākais projektu skaita pieaugums (vairāk kā 50%) vērojams starpkultūru dialoga apakšprogrammā, kur Latgales nevalstiskās organizācijas iesniegušas 18 projektus, projektu aktivitātēm pieprasot 33 656,13 EUR. Vērtēšanas ekspertu visaugstāko vērtējumu un arī finansējumu Starpkultūru dialoga apakšprogrammā saņēma četri projekti:

1 Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” Mācīsimies, radoši izpaudīsimies un draudzēsimies! Preiļu nov. 1199,50 EUR
2 Biedrība “European Association „World-Our Home”” Starpkultūru saskarsme, daudzveidība un tolerance Latgalē Rēzekne 1200 EUR
3 Indras vidusskolas atbalsta biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI” Pūralādes dārgumi Krāslavas nov. 2600,50 EUR
4 Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” Kultūras vēstnieku rudens nometne Latgalē Kārsavas nov. 3000 EUR

Teju nemainīgs iesniegto projektu skaits palicis mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, kurā iesniegti 15 projekti, tai skaitā viens romu kopienu atbalstam, kam šai uzsaukumā bija atvēlēts atsevišķs finansējums. Šīs apakšprogrammas projektu ideju realizācijai tika pieprasīti 26 800,50 EUR.
Savas projektu idejas varēs īstenot sešas Latgales reģiona biedrības:

1 Biedrība “Latvijas Poļu savienība” Poļu kultūras dienas Rēzeknē Rēzekne 1120 EUR
2 Biedrība „Žīguru vecmāmiņu klubs „OMĪTES”” Vakarēšana sveču gaismā Viļakas nov. 1200 EUR
3 Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa “Promieņ” Jauniešu folkloras deju ansambļa “Kukulečka” darbības nodrošināšana Daugavpils 910 EUR
4 Biedrība “ARYAN” “Aryan”piedāvā sadarbību” Rēzeknes nov. 852 EUR
5 Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica” Rušniks – Latgales baltkrievu draudzības un vienotības simbols Dagdas nov. 2418 EUR
6 Biedrība „NĒVO DROM D” Romi Daugavpilī ir par integrāciju un līdzdalību! Daugavpils 1500 EUR

Projekti tika iesūtīti no 13 un tiks realizēti 10 Latgales plānošanas reģiona pašvaldību teritorijās.

Visaktīvākās projektu rakstītājas bija Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas iesniedza 24 projektus (pieprasot vairāk kā 40 tk EUR). Tām sekoja Rēzeknes novads ar 7 projektiem, Preiļu un Krāslavas novadi iesniedza pa 5 projektiem, Rēzeknes pilsēta – 4, Riebiņu, Ludzas un Viļānu novadi – 2, un pa vienam projektam tika iesūtīts no Viļakas, Dagdas, Aglonas, Kārsavas un Daugavpils novadu biedrībām.

Izvērtējot iesniegto projektu budžetus, var secināt, ka 31 projekta iesniedzēji ir pieprasījuši maksimālo finansējumu – 1200 EUR vietējas un 3000 EUR reģionālas nozīmes projektiem .
Visas, atbalstīto 17 projektu, aktivitātes tiks īstenotas līdz š.g. 9.decembrim.

Kā informē DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, nākamais – 2017.gada Latgales NVO programmas projektu konkurss, tiks izsludināts jau nākamā gada sākumā.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.2.5.-8-18) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Informācija interesentiem:
Oskars Zuģickis
e-pasts: oskars@nvoc.lv